VALIOT – Vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen pk- ja startup-yritysten henkilöstölle

Toteuttajat: päätoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu, osatoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulu
Toteutusaika: 1.10.2023-31.8.2025
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) / ELY-keskus 

Vastuullisuusosaamisen kehittäminen ja johtaminen pk- ja startup-yrityksissä on tärkeää tulevaisuuden liiketoiminnan kilpailukyvyn kannalta. YK:n Agenda 2030 pohjautuvan vastuullisuuden ja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia vastuullisuuden toimenpiteitä muun muassa kasvattamalla henkilöstön osaamista. Vihreää yrittäjyyttä pidetään tärkeänä kehittämiskohteena pk-yrityksissä. Vihreän yrittäjyyden ja vastuullisen liiketoimintajohtamisen tueksi tarvitaan henkilöstön vastuullisuus-, rekrytointi-, kaupallistamis- ja myyntiosaamisen tunnistamista sekä kehittämistä matalalla kynnyksellä. Tämä on tarpeellista, jotta kaikki henkilöstön jäsenet voidaan osallistaa yrityksen kehittämiseen ja vastuulliseen toimintaan.

VALIOT-projektissa vahvistetaan vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamista pk- ja startup-yrityksissä kolmessa pääteemassa: Strateginen vastuullisuus ja liiketoiminta, Vastuullinen rekrytointi sekä Vastuullinen myynti ja kaupallistaminen. Kohderyhmä koostuu Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella toimivien pk- ja startup-yritysten henkilöstöistä, johdosta sekä yrittäjistä.

Projektissa tunnistetaan ja kehitetään henkilöstön osaamista tarjoamalla pääteemat kattava opintokokonaisuus, josta osallistuja voi suorittaa useamman tai yksittäisen kurssin. Osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista vahvistava osuus toteutetaan hybriditilaisuuksina ja verkossa uusimpia pedagogisia menetelmiä käyttäen.

Projektissa järjestettävien koulutusten tavoitteena on parantaa pk- ja startup-yritysten kilpailukykyä ja muutoskyvykkyyttä siten, että vastuullisuus tunnistetaan osana yrityksen henkilöstön konkreettista arkea ja otetaan osaksi yritysten liiketoimintaa sekä strategista kehittämistä. Osaamisen kehittämisellä vahvistetaan yritysten henkilöstön vastuullisuusosaamista erityisesti vastuullisuusstrategian, vastuullisen myynnin, kaupallistamisen ja rekrytoinnin kehittämistä tiimioppimismenetelmien, yhteiskehittämisen ja analyysityökalujen avulla.

Tavoitteet

Projektissa kehitetään yritysten henkilöstön ja yrittäjien vastuullisuusosaamista. Opintokokonaisuudet:

  1. Lisäävät ja tukevat osallistujien vastuullisuuteen ja liiketoimintaosaamiseen liittyvää jatkuvaa oppimista.
  2. Vahvistavat ja parantavat vastuullisuuden (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu) osa-alueiden käytännön toteuttamista startup- ja pk-yritysten henkilöstön keskuudessa siten, että osallistuja saa työkalut jalkauttaa vastuullisuus koko henkilöstöön ja osaksi käytännön toimintaa.
  3. Lisäävät yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä vastuullisuusosaamisen ja -liiketoiminnan kehittämisen avulla yhteiskehittämisen menetelmin ja analyysityökaluja (esim. PESTEL, VRIO) hyödyntäen. Osallistuja voi hyödyntää analyyseja ja menetelmiä yrityksen käytännön toiminnassa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

VALIOT-projektin tavoitteena on, että osallistujat osaavat toimia hankkeen päättymisen jälkeen kannattavan ja realistisen vastuullisuustoiminnan edistämiseksi hyödyntäen kaupallistamis-, myynti-, rekrytointi- sekä strategiatyöskentelyä osana vastuullista liiketoimintaa.

Hankkeen vaikuttavuus

Henkilöstön osaamisen kasvun myötä käytännön liiketoiminnan vastuullisuustoimenpiteet ja kyky arvioida ja toteuttaa yrityksen vastuullista toimintaa käytännössä vahvistuvat. Osallistujalla vahvistuvat analyysityökalujen käyttötaidot vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Projekti kehittää pk- ja startup-yritysten henkilöstöjen vastuullisuustoimintaan liittyvää ymmärrystä, kaupallistamiseen ja myyntiin tarvittavaa vastuullista osaamista sekä liiketoiminta- ja vastuullisuusstrategian käytännön toteuttamisen osaamista. Projekti kannustaa mukana olevia yrityksiä vastuullisempaan ja kannattavampaan liiketoimintaan ja parantaa henkilöstön osaamisen kasvattamisen kautta yritysten kilpailukykyä.

Tuloksena on pk- ja startup-yritysten henkilöstön osaamisen ja ymmärryksen vahvistaminen seuraavasti:

  1. Osallistuja saa valmiudet hyödyntää vastuullisuuden käytännön toimien kehittämissuunnitelmaa/työkalua, joka pohjautuu yrityksen toimintaan ja kehittää osallistujan osaamista vastuullisuustavoitteiden ja käytännön toimenpiteiden yhdistämisessä vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi.
  2. Osallistuja saa valmiudet hyödyntää vastuullisen liiketoiminnan toimenpidesuunnitelmaa/työkalua, joka perustuu liiketoiminnan toimintaympäristöön ja käytännön liiketoimintaan sisältäen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden lähtökohdat vahvistaen osallistujan osaamista käytännön vastuullisuustoimenpiteiden arviointiin ja toteuttamiseen.
  3. Osallistuja oppii käyttämään käytännön vastuullisuustoimien arviointiraporttia/työkalua, jossa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arviointiosaaminen kehittyy arvioimalla käytännön yritystoiminnan liiketoiminnan vastuullisuuden tasoa nyt ja lähitulevaisuudessa sekä esittämään kehittämisehdotuksia arvioinnin pohjalta.
  4. Osallistuja konkretisoi vastuullisuusvision käytännön vastuulliseksi liiketoiminnaksi, jossa toteutetaan kehittämis- ja toimenpidesuunnitelmissa olevia käytännön toimenpiteitä kehittäen osallistujan osaamista ja vision toteuttamista käytännön toimenpiteiksi.
  5. Osallistuja saa valmiudet hyödyntää PESTEL- ja VRIO-analyyseja työkaluina, joiden avulla kehitetään osallistujan analysointiosaamista ja niitä hyödynnetään osana yrityksen kehittämis- ja toimenpidesuunnitelmia vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi.
  6. Kurssisuoritukset ja opintopisteet osallistujien vastuullisuusosaamisen kehittymisen mukaan.
  7. Osallistujille tarvittava osaaminen vastuullisten palveluiden ja toimien konkretisoimiseksi käytännön liiketoiminnassa, jossa ymmärretään oman vastuullisen toiminnan merkityksellisyys. Koulutuskokonaisuuden suorittamisen kautta vastuullisuusosaamisen kehittäminen ja päivittäminen erilaisilla menetelmillä.Scroll to Top